Καταστατικό Λειτουργίας

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ΜΑΙΟΥ 2016)

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη το 1922 Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», με α.α. καταχώρησης στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων 376 (νέος 383) και αριθ. απόφασης πρώτης έγκρισης καταστατικού 1015/1922, με έδρα τη Θεσσαλονίκη όπου παραμένει μέχρι και σήμερα επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 11. Το καταστατικό τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ. 1936/1926, 1142/1937, 712/1945, 2035/1947, 2286/1952, 3305/1960, κωδικοποιήθηκε με την 994/1972 και τροποποιήθηκε με την 1139Ν/1986 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Σκοπός του Σωματείου είναι:
α) Η ηθική ένωση και επαγγελματική αλληλεγγύη των μελών και η εξεύρεση υλικών μέσων για την πνευματική και επαγγελματική ανάπτυξή τους.
β) Η επίτευξη συνεργασίας, σύμπνοιας και αλληλοϋποστήριξης των μουσικών – μελών του συλλόγου με τη συστέγαση και συλλειτουργεία τους στον κοινό φορέα, ανεξάρτητα από τον τρόπο ενασχόλησης με τη μουσική, τις διαφορετικές μορφές εργασιακής σχέσης, το είδος της μουσικής και τις ιδιαίτερες επιδιώξεις του κάθε μέλους.
γ) Η προαγωγή των συμφερόντων των μελών και η συμπαράσταση σε κάθε νόμιμο ζήτημά τους.
δ) Η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας στο Σύλλογο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται παράλληλα όλα τα επιμέρους εργασιακά συμφέροντα, να προωθούνται όλες οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις, να ενθαρρύνονται όλες οι δημιουργικές τάσεις και να υποστηρίζονται τα ποικίλα σχέδια ανάπτυξης, όλων των διαφορετικών κατηγοριών μουσικών – μελών του Συλλόγου, όπως αυτές αναφέρονται και ορίζονται παρακάτω.
ε) Η διάδοση του μουσικού αισθήματος στον λαό.
στ) Η συνεργασία με άλλες οργανώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς καλλιτεχνικούς σκοπούς.
ζ) Η ίδρυση εντευκτηρίου και λέσχης και ο εμπλουτισμός της υπάρχουσας βιβλιοθήκης του Συλλόγου.
Μέσα για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου είναι και τα εξής:
α) Η ανάπτυξη μιας εξωστρεφούς στάσης του Συλλόγου συναφούς της καλλιτεχνικής έκφρασης και στο μέτρο της μουσικής μας ιδιότητας, με συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και οπουδήποτε εντός και εκτός συνόρων. Δραστηριοποίηση για συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς φορείς και λοιπές οργανώσεις, με διοργάνωση συναυλιών και άλλων μουσικών εκδηλώσεων.
Ο Σύλλογος μπορεί να έχει μέλη και σε άλλες πόλεις και επαρχίες της Βόρειας Ελλάδας, διατηρώντας παραρτήματα και ορίζοντας τους εκεί αντιπροσώπους του.
β) Οι παραστάσεις στις διάφορες Αρχές για γνωστοποίηση και προβολή των αιτημάτων των μουσικών. Η κατάρτιση και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αξιοποιώντας κάθε μορφής αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
γ) Έκδοση εντύπου του Συλλόγου.
δ) Η αξιοποίηση συμβούλων για την οργάνωση του Συλλόγου οι οποίοι θα παρέχουν διάφορες, νομικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες. Η έναρξη και η διακοπή της συνεργασίας με αυτούς τους συμβούλους θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
ε) Η ίδρυση εισπρακτικού οργανισμού πνευματικών και συγγενικών με αυτά δικαιωμάτων των μελών του Συλλόγου και η ανάπτυξη κάθε άλλης μορφής νόμιμης δραστηριότητας, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα ή προωθεί τις επιδιώξεις μεμονωμένων μελών ή διαφόρων ομάδων – μελών του Συλλόγου.
στ) Ο Σύλλογος Μουσικών Βόρειου Ελλάδος μπορεί μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης και αφού εξασφαλισθούν οι οικονομικές προϋποθέσεις να συγκροτεί ορχήστρες για την εργασιακή απασχόληση των ανέργων ή και των υποαπασχολούμενων μελών του που θα δίνουν συναυλίες με προσιτές στο λαό τιμές εισιτηρίων. Το προϊόν των εισπράξεων αυτών θα κατανέμεται ύστερα από αφαίρεση των εξόδων στα μέλη της ορχήστρας, ανάλογα με την βαρύτητα και την σημασία της συμμετοχής εκάστου.
ζ) Για την αντιμετώπιση των κλαδικών και γενικότερων συνδικαλιστικών προβλημάτων ο Σύλλογος παίρνει θέση ασκώντας έτσι πολιτική δραστηριότητα που όμως ποτέ δεν πρέπει να οδηγεί στην εξάρτηση από κομματικά συμφέροντα.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Η λειτουργία του Σωματείου διέπεται από Καταστατικό συγχρονισμένο στις διατάξεις του Νόμου, το οποίο αφού ψηφιστεί στο σύνολό του και κατ’ άρθρο από την Γενική Συνέλευση της 26 Μαΐου 2016 και εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μπαίνει σε ισχύ.
Κάθε παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού είτε από την Διοίκηση του Συλλόγου είτε από τα μέλη αυτού συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 15 του παρόντος και τα προβλεπόμενα από το Νόμο.
Το Καταστατικό είναι στη διάθεση κάθε μέλους και αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΛΗ

Σαν μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν:
1) Αυτοί που ασκούν το επάγγελμα του μουσικού (εκτελεστές μουσικοί ή τραγουδιστές), δηλ. οι εργαζόμενοι σε κέντρα μουσικής ψυχαγωγίας, χορευτικά εστιατόρια, μουσικά θέατρα, μπαρ, καμπαρέ, ταβέρνες κ.λπ., ανεξαρτήτως αν αυτό αποτελεί το κύριο ή επικουρικό τους επάγγελμα και τη μόνιμη ή προσωρινή τους απασχόληση.
2) Οι μουσικοί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου συμβασιούχοι έκτακτοι και ημερομίσθιοι μουσικοί δημοτικών και κοινοτικών φιλαρμονικών, φιλαρμονικών Ιδρυμάτων και Συμφωνικών Ορχηστρών, δάσκαλοι ιδιωτικών, δημοτικών ή δημοσίων ωδείων, καθώς επίσης δάσκαλοι και καθηγητές όλων των βαθμίδων ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης.
3) Οι μουσικοί (εκτελεστές, συνθέτες, ενορχηστρωτές, δάσκαλοι μουσικής κ.λπ.) που δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία αλλά βιοπορίζονται από το επάγγελμα με οποιοδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά αναφέρεται συναυλίες, στούντιο, ιδιαίτερα μαθήματα κ.λπ.
4) Οι βιοποριζόμενοι μουσικοί με το σύστημα της αυτοδιαχειριζόμενης δικής τους επιχείρησης με οποιαδήποτε νομική μορφή είτε η επιχείρηση ασκείται εξ ολοκλήρου από μουσικούς είτε έχει μικτό χαρακτήρα.
Μουσικός – Μέλος του Συλλόγου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την άσκηση της οποίας γίνεται εργοδότης άλλων μουσικών ή δημιουργεί επιχείρηση αυτοδιαχειριζόμενη συνεταιριστική της οποίας τα μέλη δεν είναι αποκλειστικά μουσικοί, διατηρεί την ιδιότητα του πλήρους μέλους του Σωματείου.
Τα πιθανά εργασιακά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ εργαζομένων μουσικών και επιχειρηματία μουσικού σε τέτοιου είδους μουσική επιχειρηματική δραστηριότητα, αντιμετωπίζονται από το σύλλογο κατά περίπτωση σε έκτακτη συνεδρίαση της διοίκησης, εφόσον ζητηθεί. Ωστόσο ο σύλλογος βρίσκεται κατ’ αρχάς και από άποψη αρχής στο πλευρό των εργαζόμενων.
5) Οι θεωρούμενοι ως μουσικοί με την ευρύτερη και επίκαιρη έννοια του όρου, δηλαδή οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχολούμενοι στο γενικότερο χώρο της μουσικής και του ακροάματος (όπως π.χ. οι μουσικοί δημιουργοί, συνθέτες, ενορχηστρωτές με χρήση ψηφιακών μέσων, οι στιχουργοί, οι τεχνικοί ήχου κ.λπ.), είτε παρέχοντας εξαρτημένη εργασία είτε ως κατ’ ιδίαν αυτοαπασχολούμενοι.
6) Τα μέλη του Συλλόγου που συνταξιοδοτούνται και συνεχίζουν την ενασχόληση με τη μουσική με οποιαδήποτε ιδιότητα, μπορούν αν το επιθυμούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του ενεργού και πλήρους μέλους του Συλλόγου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

α) Για να γραφτεί κανείς σαν μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου το οποίο αποφασίζει την εγγραφή του στο μητρώο των μελών με όλα τα στοιχεία του δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γεννήσεως, τόπο γεννήσεως, τόπο διαμονής, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, μουσική ειδικότητα, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και δήλωση ότι γνωρίζει και αποδέχεται το καταστατικό του Συλλόγου. Το υποψήφιο μέλος πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του σαν μουσικός είτε α) με την μαρτυρία δύο ήδη μελών του Σωματείου ή β) με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και παράλληλη προσκόμιση εγγράφων που να αποδεικνύουν τη δήλωσή του για τη σχέση του με τη μουσική. Για την αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής του υποψηφίου αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο υποψήφιος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου η οποία και αποφαίνεται τελεσίδικα.
β) Κάθε μέλος που επιθυμεί να διαγραφεί, οφείλει με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσει την έγγραφη διαγραφή του, αφού προηγούμενα εξοφλήσει ότι χρωστά στο Ταμείο του Συλλόγου.
γ) Κάθε μέλος που αλλάζει τόπο διαμονής, διεύθυνση κατοικίας και λοιπά στοιχεία, οφείλει να το γνωστοποιήσει έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την ενημέρωση του μητρώου των μελών. Επίσης ενημερώνει τον Σύλλογο για την αλλαγή του τόπου εργασίας του, για την επικαιροποίηση του επαγγελματικού αρχείου του Συλλόγου.
δ) Τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μπορούν να μετέχουν σ’ όλα τα όργανα του Σωματείου, εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και διατυπώνουν τις προτάσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΟΡΟΙ

Τους πόρους του Συλλόγου αποτελούν:
α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.
β) Οι τακτικές συνδρομές των μελών. Από την καταβολή των συνδρομών απαλλάσσονται τα στρατευμένα μέλη του Συλλόγου. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των τακτικών συνδρομών για το επόμενο έτος αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση κάθε έτους.
γ) Οι χωρίς όρους ή με όρους αποδεκτούς από τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνους με το καταστατικό και το Νόμο, κάθε φύσης δωρεές, κληρονομιές, εισφορές κ.λπ. προς το Σωματείο.
δ) Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις του Σωματείου (π.χ. χορούς, συνεστιάσεις, λαχειοφόρες αγορές κ.λπ.).
ε) Οι τυχόν οικονομικές ενισχύσεις από Δημόσιους φορείς και οργανισμούς.
στ) Οι έκτακτες εθελοντικές εισφορές των μελών.
ζ) Τα πιθανά έσοδα από τη λειτουργία του εισπρακτικού οργανισμού, καθώς και τα προερχόμενα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δραστηριότητα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση της οποίας οι αρμοδιότητες εκτός από αυτές που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του παρόντος καταστατικού και του Νόμου είναι και οι εξής:
α) Η έγκριση του απολογισμού των δραστηριοτήτων του Συλλόγου που έγιναν σ’ ολόκληρη τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Η απόφαση για κάθε θέμα που ειδικά εισάγεται από τη Διοίκηση και η άσκηση της Εποπτείας και ελέγχου σ’ όλα τα όργανα του Σωματείου.
γ) Η έγκριση ή απόρριψη της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής στην οικονομική και στην Διοικητική Διαχείριση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Η επίλυση ζητημάτων που διαφεύγουν από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Η μερική ή ολική τροποποίηση του καταστατικού.
στ) Η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων σε ζητήματα του κλάδου.
ζ) Η διενέργεια αρχαιρεσιών για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέας εξελεγκτικής επιτροπής, νέων αντιπροσώπων στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, καθώς και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιο κλαδικό συνδικαλιστικό φορέα που ενδέχεται να είναι ενταγμένο.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και τοιχοκόλληση στο εντευκτήριο των μελών καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.
Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση γίνεται όποτε κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητα όμως με την έναρξη κάθε επαγγελματικής περιόδου δηλαδή δύο (2) φορές το χρόνο και οπωσδήποτε κατά την λήξη της θητείας του.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα αν το ζητήσουν το 1/5 από τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία θα καθορίζονται και τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Σε 30 μέρες από την κατάθεση της αίτησης το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση. Αν δεν την συγκαλέσει τότε συγκαλείται από αυτούς που υπέγραψαν την αίτηση.
Η πρόσκληση καθορίζει σαφώς τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και ανακοινώνεται επτά (7) μέρες πριν από αυτή το αργότερο.
Ειδικά οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που αναφέρονται στην κήρυξη ή λήξη της απεργίας μπορεί να συγκληθούν χωρίς να τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία εκτός αν ορίζει αλλιώς ο νόμος.
Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση απαιτείται παρουσία του 1/3 συν ένα μέλος τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών τα οποία και μόνο έχουν δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται δεύτερη Γενική Συνέλευση μέσα σε 10 μέρες το αργότερο με τα ίδια θέματα η οποία έχει απαρτία αν παρευρίσκεται το ¼ των ταμειακά εντάξει μελών.
Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την δεύτερη Γενική Συνέλευση συγκαλείται τελευταία Συνέλευση σε χρονικό διάστημα το πολύ 7 ημερών, με απαρτία των παρευρισκομένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Η προκήρυξη για τις αρχαιρεσίες ανάδειξης νέων οργάνων του Συλλόγου, γίνεται 30 μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της διενέργειάς τους. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, από Γ.Σ. η οποία συνέρχεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Στις Γενικές Συνελεύσεις για εκλογή νέας Διοίκησης και νέων συλλογικών οργάνων είναι απαραίτητη η παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου και διορισμός Εφορευτικής Επιτροπής αν χρειαστεί. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, τους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Οι υποψήφιοι είτε μεμονωμένα είτε κατά συνδυασμούς, υποβάλλουν στην Εφορευτική Επιτροπή δήλωση υποψηφιότητας, το αργότερο 3 ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Η Εφορευτική Επιτροπή κατόπιν καταρτίζει τα ψηφοδέλτια και ανακοινώνει τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους. Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, για την εκλογή και ανάδειξη όλων των οργάνων του Σωματείου το εκλογικό σύστημα που ισχύει είναι η απλή αναλογική.
Στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών οι σταυροί προτίμησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον αριθμό αυτών που εκλέγονται στο κάθε όργανο.
Μετά την ψηφοφορία συντάσσεται πρακτικό των αρχαιρεσιών που έγιναν το οποίο υπογράφεται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και την Εφορευτική Επιτροπή.
Φωτοτυπημένα αντίγραφα υποβάλλονται στις εξής Αρχές:
α) Πρωτοδικείο.
β) Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
γ) Τυχόν δευτεροβάθμιο κλαδικό συνδικαλιστικό όργανο που ενδέχεται να είναι ενταγμένος ο Σύλλογος.
Επίσης τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών αναγγέλλονται είτε με τις ημερήσιες εφημερίδες είτε με ανάρτησή τους στο εντευκτήριο του Συλλόγου, στην οικεία ιστοσελίδα καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σε δέκα μέρες από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, συνέρχονται οι πλειονοψηφήσαντες 9 πρώτοι σύμβουλοι σε πρώτη συνεδρίαση, με θέμα την συγκρότηση της Διοίκησης σε Σώμα. Στη συνεδρίαση αυτή μπορούν να παραβρίσκονται και οι επιλαχόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία αφορά στην εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωτή Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Ταμία και ενός Εφόρου Εργασίας.
Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία και τα πρακτικά της Συνεδρίασης καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο υπογράφεται από τους συμβούλους.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στα δευτεροβάθμια όργανα είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια καλεί τα αποχωρούντα μέλη του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου να παραδώσει το καθένα από αυτά τα κινητά στοιχεία του Συλλόγου που έχει στη διάθεσή του κατά την διαχείριση σύμφωνα με την αρμοδιότητά του (έπιπλα, σφραγίδες, βιβλία, μπλοκ αποδείξεων, αρχείο, μετρητά, βιβλιάριο καταθέσεων κ.λπ.) και συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Συλλόγου με πρόσκληση στην οποία ορίζονται τα θέματα και η ημέρα συνεδρίασης. Η πρόσκληση μπορεί να είναι και προφορική. Σύγκληση του Δ.Σ. γίνεται επίσης με αίτηση τριών από τα μέλη του και με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα κατά την συνεδρίαση πέντε από τα μέλη του. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις αυτού αδικαιολόγητα αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από τον επιλαχόντα που έχει περισσότερους ψήφους απ’ τους επιλαχόντες όλων των συνδυασμών.
Η απόφαση αντικατάστασης είναι αιτιολογημένη και παίρνεται ύστερα από απολογία του μέλους του Δ.Σ. Την απόφαση μπορεί το μέλος του Δ.Σ. να προσβάλλει στην πρώτη Γ.Σ. ή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
Σε περίπτωση που μέλος ή μέλη του Δ.Σ. θα αντικατασταθούν ή θα παραιτηθούν ή θα ανακληθούν από την Γενική Συνέλευση και δεν επαρκούν οι επιλαχόντες υποψήφιοι για την κάλυψη των κενών θέσεων του Δ.Σ. τότε από τους συμβούλους που απόμειναν συγκαλείται Γενική Συνέλευση κατά την οποία διεξάγονται επί μέρους αρχαιρεσίες για την κάλυψη των κενών θέσεων.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε Αρχή δικαστικά και εξώδικα και μεριμνά για την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού, προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με απλή ψήφο, σε Γενικές Συνελεύσεις, ελέγχει το Ταμείο του Συλλόγου, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται προς τις Αρχές ή σε τρίτους και λογοδοτεί αυτοπροσώπως για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. στην Γενική Συνέλευση όποτε συγκαλείται. Επίσης εκπροσωπεί νόμιμα τον Σύλλογο σε πάσης φύσεως συναλλαγές με υπηρεσίες, οργανισμούς, τράπεζες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται με τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

γ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται στις Αρχές και σε τρίτους και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, κρατά τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
1) Μητρώο μελών.
2) Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
3) Πρακτικό συνεδριάσεων του Δ.Σ.
4) Πρακτικό Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
5) Φάκελος εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Τα παραπάνω βιβλία πλην του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και των σχετικών φακέλων αριθμούνται και θεωρούνται, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται, από τις αρχές που προβλέπονται από το νόμο.
Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει ακόμη και το αρχείο των παρελθουσών διοικητικών και οικονομικών χρήσεων. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να προβαίνει σε ανάληψη από τον Τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου με εντολή του Προέδρου εκφρασμένη με απλή εξουσιοδότηση φέρουσα τη σφραγίδα του Σωματείου.

δ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας αναπληρώνει το Γεν. Γραμματέα κατά την απουσία του, σε όλα του τα καθήκοντα κα με τις ίδιες αρμοδιότητες.

ε) Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Ταμίας κρατά το ταμείο του Συλλόγου, τηρεί το βιβλίο ταμείου και το βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου, τα οποία πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται θεωρούνται από τις αρχές που προβλέπονται από το νόμο.
Επίσης ενεργεί πληρωμές με ένταλμα που φέρει την υπογραφή του μετά από έγκριση του Δ.Σ. Εισπράττει βάσει διπλότυπων αποδείξεων θεωρημένων πριν από την χρήση τους από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε εξάμηνο έκθεση της κατάστασης του Ταμείου.
Υποβάλλει τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και αυτό στην Γενική Συνέλευση.
Τυχόν πλεονάσματα που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας των γραφείων κατατίθενται σε Τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου. Ο Ταμίας είναι υπόλογος για κάθε ανωμαλία, απώλεια χρημάτων ή δαπάνη χρηματικού ποσού μη εγκεκριμένη από το Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας του μέχρι 3 μήνες αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ., πλην του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, που ο ίδιος το εγκρίνει και το Διοικητικό Συμβούλιο το διορίζει. Για απουσία πέρα των τριών μηνών χρειάζεται αντικατάσταση με εκλογή νέου Ταμία. Ο Ταμίας μπορεί να προβαίνει σε αναλήψεις από τον Τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου με εντολή του Προέδρου εκφρασμένη με απλή εξουσιοδότηση φέρουσα τη σφραγίδα του Σωματείου.

στ) ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Έφορος Εργασίας μεριμνά για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει μεταξύ μελών του Σωματείου και εργοδοτών είτε και μεταξύ των ίδιων των μελών του Σωματείου και προσπαθεί να βρει λύσεις στα πλαίσια των συμφερόντων του κλάδου, ενημερώνοντας πάντα για κάθε ενέργειά του το Δ.Σ., προς το οποίο είναι υπόλογος. Το Δ.Σ. κατά την διαπραγμάτευση προς υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας πρέπει να παραβρίσκεται σε απαρτία.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο τέλος κάθε έτους θητείας του Δ.Σ. ο ταμίας συντάσσει ισολογισμό και απολογισμό του έτους που πέρασε καθώς και προϋπολογισμό του επομένου έτους, τα οποία εισηγείται και υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ. κατά την τελευταία συνεδρίαση του έτους.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Η θητεία της είναι διετής, αρχίζει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και λήγει με αυτή.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αυτόβουλα στο τέλος κάθε έτους θητείας του Δ.Σ., μπορεί να ελέγχει τις ενέργειες της Διοικήσεως και τα οικονομικά του Συλλόγου. Ειδικότερα έχει πρόσβαση και εξετάζει: α) Το μητρώο των μελών, β) Το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων της Γ.Σ., γ) Τα βιβλία πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ., δ) Το βιβλίο ταμείου του Συλλόγου (τα διπλότυπα αποδείξεων, τα παραστατικά και τα αποκόμματα εσόδων – εξόδων) και ε) Το βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου. Επίσης μπορεί να παραβρίσκεται στη συνεδρίαση του άρθρου 10 στο τέλος του έτους
Στη Γ.Σ. που συγκαλείται με την λήξη της θητείας του Δ.Σ. υποχρεούται η Εξελεγκτική Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση λεπτομερή για τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. και ζητά την έγκριση από την Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ – ΑΜΟΙΒΕΣ

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής προσφέρουν αμισθί τις υπηρεσίες τους. Εντούτοις τόσο αυτοί όσο και κάθε μέλος του συλλόγου δικαιούνται να εισπράττουν αποζημίωση για πραγματοποιημένα έξοδα κίνησης και παράστασης που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για αποστολές και ενέργειες τις οποίες το ίδιο το Δ.Σ. έχει αναθέσει.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ε.Κ.Θ. ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ο Σ.Μ.Β.Ε. υπάγεται στη δύναμη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει με του εκπροσώπους του στις συνελεύσεις και λοιπές λειτουργίες του Ε.Κ.Θ. (καθώς και όποιου άλλου δευτεροβάθμιου κλαδικού συνδικαλιστικού φορέα στου οποίου τη δύναμη ενδέχεται να είναι ενταγμένος), ψηφίζει στις αρχαιρεσίες κατά το νόμο και καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές.
Ο Σ.Μ.Β.Ε. παίρνει υπόψη του και σέβεται τις αποφάσεις των δευτεροβάθμιων οργανώσεων στις οποίες ανήκει και ζητά την συμπαράσταση και αρωγή τους σε διάφορα δυσεπίλυτα προβλήματα που προκύπτουν, αλλά δεν εκχωρεί σ’ αυτές κυριαρχικά δικαιώματα που απορρέουν από τη Γ.Σ. και το υπόλογο σε αυτή Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Δεν μπορεί να είναι κανείς μέλος του Σωματείου αν δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο.
β) Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τον Σύλλογο για την λήψη αμοιβής για προσφορά κάθε είδους υπηρεσιών, εκτός αν πρόκειται για ανάθεση με διαφανή διαδικασία κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, τουλάχιστον στην ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
γ) Δεν επιτρέπεται σε Μέλη του Δ.Σ. να παίρνουν μεσιτικές προμήθειες για την τοποθέτηση μουσικών σε εργασία.
δ) Δεν επιτρέπεται σε μέλη του Δ.Σ. να προβαίνουν σε ενέργειες επ’ ονόματι του συλλόγου χωρίς προηγούμενη γνώση και έγκριση του οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Κάθε παράβαση των άρθρων του καταστατικού, των αποφάσεων της Γ.Σ. και των αποφάσεων του Δ.Σ., άσχετα με την επιβολή κυρώσεων από το Νόμο αντιμετωπίζεται και από το Δ.Σ. του Σωματείου με την επιβολή πειθαρχικών ποινών στους παραβάτες ανάλογα με την φύση και την σοβαρότητα της παράβασης. Ιδιαίτερα απαράδεκτη θεωρείται η απεργοσπαστική και αντισυνδικαλιστική δράση. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να επιβάλλει τις ποινές της παρατήρησης, της μομφής και της προσωρινής αναστολής των δικαιωμάτων του μέλους. Στις ποινές αυτές μπορεί το μέλος να εναντιωθεί με ένσταση που θα κρίνεται από τη Γ.Σ.. Οι ποινές που επιβάλλονται από το Δ.Σ. πρέπει να είναι αιτιολογημένες, καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., στο μητρώο μελών, ανακοινώνονται στο εντευκτήριο του Συλλόγου και την οικεία ιστοσελίδα.
Όταν πρόκειται για παράβαση μέλους του Δ.Σ. τότε επί πλέον μπορεί να επιβληθεί η ποινή της αποβολής του από το Δ.Σ. και η αντικατάστασή του με τον πρώτο επιλαχόντα στις αρχαιρεσίες. Για το θέμα αυτό αποφασίζει το Δ.Σ.
Κατοχυρώνεται το δικαίωμα του μέλους να διαφωνεί με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και να ενεργεί ανάλογα. Αν όμως το μέλος περιπέσει σε βαρύ παράπτωμα μπορεί εκτός από τις προηγούμενες ποινές να του επιβληθεί η ποινή της οριστικής διαγραφής από το μητρώο του Σωματείου.
Η πρόταση για διαγραφή μπορεί να γίνει από κάθε μέλος του Συλλόγου. Το Δ.Σ. του Σωματείου δεν μπορεί σαν όργανο να προτείνει την οριστική διαγραφή μέλους από το Σύλλογο. Αν μέλος του Δ.Σ. προτείνει οριστική διαγραφή μέλους, τότε ρητά ενεργεί με την ιδιότητα του απλού μέλους.
α) σε οποιαδήποτε Γ.Σ. με την έναρξη των εργασιών της και πριν την ημερήσια διάταξη ή
β) αν δέκα μέλη του Συλλόγου συνυπογράφουν πρόταση διαγραφής μέλους που την υποβάλλουν στο Δ.Σ., τότε αυτό υποχρεώνεται το αργότερο σε 15 μέρες από την υποβολή της πρότασης να συγκαλέσει την Γ.Σ. με πρώτο θέμα την πρόταση διαγραφής.
Και στις δύο περιπτώσεις η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
Οι καταγγέλλοντες εκθέτουν τις απόψεις τους για την προτεινόμενη διαγραφή. Η Γ.Σ. με ψηφοφορία αποφασίζει για το αν θα πρέπει να ερευνηθεί η πρόταση διαγραφής ή να απορριφθεί.
Σε περίπτωση που αποφασίζεται η περαιτέρω έρευνα της πρότασης, τότε η Γ.Σ. εκλέγει με ψηφοφορία τέσσερα απλά μέλη (εκτός Διοικητικού Συμβουλίου) για τη σύσταση της πενταμελούς «Εξεταστικής Επιτροπής Πειθαρχικών Ποινών» στην οποία πέμπτο μέλος και Πρόεδρος της είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Εξεταστική Επιτροπή σε 15 μέρες το αργότερο από την Γ.Σ. αφού ακούσει και τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία εκδίδει πόρισμα κατά πλειοψηφία, το οποίο θέτει υπόψη της Γ.Σ. η οποία συγκαλείται το αργότερο σε τριάντα μέρες (30) από την στιγμή που θα ανακοινωθεί στο Δ.Σ. ότι η «Εξεταστική Επιτροπή Πειθαρχικών Ποινών» ολοκλήρωσε το έργο της.
Η Γ.Σ. αφού ακούσει το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, και γίνουν οι πιθανές διευκρινιστικές ερωτήσεις, με μυστική ψηφοφορία αποφασίζει τελεσίδικα για την επιβολή της ποινής της διαγραφής ή όχι.
Αν το μέλος που έχει διαγραφεί δεν έχει καταβάλλει τις εισφορές του και αρνείται να τις καταβάλλει τότε υποχρεώνεται να το κάνει από το Δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο είναι μέλος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Αν πλην του Ε.Κ.Θ. ο Σύλλογος ενδεχομένως ενταχθεί και σε άλλο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, θα χρειάζεται απόφαση Γ.Σ. όπως ο νόμος ορίζει, για την επιλογή του δευτεροβάθμιου φορέα μεταξύ των δύο, μέσω του οποίου θα εκπροσωπείται ο Σύλλογος στην τριτοβάθμια οργάνωση.
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι κυκλική και φέρει στο κέντρο «Λύρα», το έτος 1922 και περιμετρικά την επιγραφή «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ».

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει σε ειδική Γ.Σ. που καλεί το Δ.Σ. με απόφασή του. Απαρτία έχει η Γ.Σ. αν βρίσκεται το 1/2 από τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και η απόφαση είναι έγκυρη αν συμφωνήσουν τα 3/4 από αυτούς που έλαβαν μέρος εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος. Διάλυση του Σωματείου είναι δυνατή αν αυτό αποφασισθεί από την Γ.Σ. η οποία συγκαλείται αποκλειστικά για το θέμα αυτό με απόφαση του Δ.Σ. ή με αίτηση των 3/5 που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
Για την διάλυση απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης με απαρτία το 1/2 από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Η απόφαση είναι έγκυρη με πλειοψηφία των 4/5 των παρισταμένων μελών, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει.
Η περιουσία που απομένει περιέρχεται όπου ορίζει η τελευταία αυτή Γ.Σ., και όπως ο νόμος ορίζει.
Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό καθορίζεται από το Δ.Σ. ή την Γεν. Συνέλευση, πάντοτε βέβαια στα πλαίσια της ισχύουσας σχετικής νομοθεσία.
Το παρόν καταστατικό από 17 άρθρα θεωρήθηκε, ψηφίσθηκε και έγινε δεκτό ομόφωνα κατά την Γ.Σ. της 26 Μαΐου 2016 και η ισχύς του αρχίζει από την δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2016

Κατεβάστε σε αρχείο pdf: Καταστατικό ΣΜΒΕ